pasek Bolonia
Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym PDF Drukuj Email


18 marca 2011 roku Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Naniesione poprawki dają prawne podstawy do dalszego realizowania zmian w obszarze szkolnictwa wyższego w duchu postulatów i rozwiązań Procesu Bolońskiego.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2011 r.


W p r o w a d z o n e   z m i a n y   d o t y c z ą   m. i n.


budowania nowego modelu kształcenia zgodnego z metodologią Krajowych Ram Kwalifikacji stanowiących jedno z podstawowych narzędzi Procesu Bolońskiego

przyznają uczelniom szeroką autonomię w sferze dydaktyki, co pozwoli im na tworzenie nowych kierunków w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy

finansowania szkolnictwa wyższego w zależności od jakości kształcenia

Zainteresowanych wszystkimi zmianami dotyczącymi obszaru szkolnictwa wyższego w świetle naniesionych poprawek zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem ustawy [plik PDF].Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało w listopadzie rozporządzenie dotyczace Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się zarówno z samym rozporządzeniem, jak i załacznikami do powyższego dokumnetu, w których zestawiono efekty kształcenia dla wszystkich ośmiu obszarów nauk [załącznik 1; załącznik 2].Prace nad aktami wykonawczymi do znowelizowanej Ustawy o szkolnictwie wyższym zaowocowały szeregiem rozporządzeń, z których przedstawiamy Państwu te, które odnoszą się do kwestii budowy programów kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, czy kwestii preznoszenia przez studenta zaliczonych zajęć. Wszystkie rozporządzenia dostępne są na stronie BIP MNiSW [link].

 


wzorcowe efekty kształcenia dla grupy pięciu kierunków studiów (pedagogika, matematyka, filozofia, elektronika, instrumentalistyka)


rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i określonym poziomie (w tym między innymi podkreślenie potrzeby definiowania efektów kształcenia w budowaniu programu studiów)

 

rozporządzenie w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 

! rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 

rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich oraz rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostakch naukowych


dokument dotyczący warunków i trybu preznoszenia zajęć zaliczonych przez studenta oraz rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą


dokument dotyczący tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu oraz rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

 

 

W odpowiedzi na ministerialne rozporządzenia Senat Uniwersytetu Warszawskiego podjął działania związane z dostosowaniem się do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. W efekcie prezentujemy Państwu

 

Uchwałę nr 405 wraz z załącznikiem zawierającym wytyczne w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów


Zarządzenie Rektora UW nr 44 w sprawie szczegółowego sposobu projektowania, realizacji i oceny rezultatów planów studiów i programów kształcenia.