pasek Bolonia
Proces Boloński na Uniwersytecie Warszawskim PDF Drukuj EmailUniwersytet Warszawski jest największym ośrodkiem akademickim i jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce. Swoją pozycję zawdzięcza wieloletniej tradycji oraz nieustającym dążeniom do udoskonalania i poprawiania swoich standardów oraz oferty edukacyjnej.


Uniwersytet od samego początku Procesu Bolońskiego czynnie włączył się w prace nad zmianami dążącymi do polepszenia standardów edukacji wyższej w Polsce.

Realizacja założeń Procesu Bolońskiego jest jednym z priorytetowych działań podejmowanych na Uniwersytecie. Władze uczelni podporządkowując się europejskim trendom oraz zmianom zawiązanym z realizacją Procesu widzą w tych działaniach szansę na rozwój Uniwersytetu oraz poprawianie jego międzynarodowej pozycji.

 


gwiasdka Wśród narzędzi Procesu Bolońskiego na Uniwersytecie wprowadzono już z sukcesem:


strzalka system punktów ECTS funkcjonujący jako obowiązujący system rozliczania toku studiów na kierunkach oferowanych przez UW

strzalka studia 3 stopniowe

strzalka system zapewniania jakości kształcenia pozwalający na kontrolę i stałe poprawianie jakości oferowanych przez UW zajęć

strzalka suplement do dyplomu, umożliwiający łatwiejsze rozpoznanie kwalifikacji absolwentów Uniwersytetu

strzalka programy i kursy systemu uczenia się przez całe życie

strzalka programy mobilności studentów i pracowników uczelni

 

Wiele z wprowadzonych narzędzi Procesu Bolońskiego weszło już do codziennej praktyki przy realizacji studiów na Uniwersytecie Warszawskim, na tyle, że nie są rozpoznawane jako część zmian zachodzących w ramach Procesu. Przyczyniły się jednak do sprawniejszego dokumentowania przebiegu studiów, przejrzystości oraz lepszej jakości oferty edukacyjnej Uniwersytetu.

Narzędzia te opisane zostały w kolejnych częściach niniejszej strony.

 

 


gwiasdka Poważne podejście do realizacji założeń Procesu Bolońskiego uwidacznia się również poprzez

utworzenie na Uniwersytecie funkcji Pełnomocnika Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego, który czuwa na prawidłową realizacją założeń Procesu oraz

wspiera merytorycznie władze i kadrę Uniwersytetu we wprowadzaniu zmian.

 

Funkcję tą pełni obecnie mgr Jolana Urbanikowa.

 

 

gwiasdka Jako uniwersytet stołeczny Uniwersytet Warszawski jest członkiem UNICA - Network of Universities from Capitals of Europe i bierze udział w wielu realizowanych przez tą organizację projektach dotyczących Procesu Bolońskiego.


UNICAZ ramienia władz Uniwersytetu Warszawskiego Pełnomocnik Rektora mgr Jolanta Urbanikowa bierze udział w pracach grupy roboczej "Bologna Lab"http://www.unica-network.eu/content/bologna-lab, która zajmuje się śledzeniem i inicjowaniem działań oraz promowaniem wdrażania Procesu Bolońskiego w państwach członkowskich organizacji.

 


 


gwiasdka Obok innych instytucji i uczelni wyższych w Polsce Uniwersytet Warszawski jest również członkiem European University Association (EUA).


EUA logoW 2009 roku Uniwersytet Warszawski, jako uczelnia goszcząca  międzynarodowych ekspertów, brał udział w badaniach prowadzonych przez EUA - "Trends 2010" http://www.eua.be/.../trends-in-european-higher-education.aspx.

Wizyta ekspercka miała na celu zweryfikowanie w jakim stopniu poszczególne elementy Procesu Bolońskiego zostały wdrożone na Uniwersytecie.

 

W wyniku przeprowadzonych badań, na które złożyły się wizyty eksperckie oraz ankiety wypełnione przez uczelnie członkowskie EUA, powstał pełny raport, który dostępny jest na stronie EUA [Plik PDF].Poprawiony: poniedziałek, 14 maja 2012 08:43