pasek Bolonia
System ECTS na Uniwersytecie Warszawskim PDF Drukuj Email


logo ects

 

Początkowo system transferu i akumulacji punktów  ECTS wykorzystywany był na Uniwersytecie Warszawskim przy przenoszeniu osiągnięć studentów biorących udział w programach wymiany akademickiej.

 

Jako obowiązujący system rozliczania całego toku studiów wprowadzony został na Uniwersytecie Warszawskim w 2005 roku, na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 13 z dnia 25.08.2005 roku w sprawie wprowadzenia Uniwersyteckiego Systemu Punktów Zaliczeniowych zgodnego ze standardem Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych (obecnie straciło ważność na rzecz nowego zarządzenia).

 

System punktów zaliczeniowych stosowany na Uniwersytecie Warszawskim jest zgodny z wskazówkami zawartymi w Przewodniku Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów oraz Suplement do Dyplomu opracowany przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji Kultury Komisji Europejskiej w 2004 roku.

 

 

 

 

gwiazdka FUNKJONOWANIE SYSTEMU ECTS NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM:

 


Obecnie funkcjonowanie systemu ECTS na Uniwersytecie Warszawskim reguluje

gwiazdkaZarządzenie nr 8 Rektora UW w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć - ECTS [Plik PDF]

 


Na mocy zarządzenia między innymi:


 • Rektor powołuje uczelnianego koordynatora ECTS, którego zadaniem jest czuwanie nad spójnością uczelnianej polityki w zakresie ECTS, informowanie społeczności akademickiej na temat prawidłowego stosowania punktów ECTS i inne;

uczelnianym Koordynatorem ECTS na Uniwersytecie Warszawskim jest: mgr Jolanta Urbanikowa (Pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego)

 • kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu prowadzących studia powołują wydziałowych/instytutowych koordynatorów ECTS; do ich podstawowych zadań należy we współpracy z koordynatorem ds. mobilności precyzowanie zasad dotyczących uznawania transferowanych efektów kształcenia wraz z punktami ECTS oraz ustalania indywidualnej ścieżki toku studiów także w innej uczelni krajowej lub zagranicznej pomaganie studentom w przygotowaniu Porozumienia o programie studiów;

lista koordynatorów ECTS w jednostkach UW i kontaktów do nich jest dostępna w [Plik]

 • wyznaczone zostały podstawowe zasady przypisywania punktów ECTS kwalifikacjom, programom kształcenia oras pojedynczym modułom (przedmiotom);
 • wprowadzono zestaw atrybutów przedmiotów znajdujących się w ofercie dydaktycznej UW; każdy przedmiot powinien posiadać w swoim opisie: unikatowy kod, nazwę podmiotu, opis przedmiotu, zasady zaliczania oraz określoną ilość punktów ECTS;
 • określono zasady przyznawania punktów zaliczeniowych studentom podejmującym studia w trybie wznowienia;gwiazdka PRZYZNAWANIE PUNKTÓW ECTS PRZEDMIOTOM NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM:

 


gwiazdka Podstawowe zasady przyporządkowywania puntów ECTS określa opisane powyżej Zarządzenie Rektora UW nr 8. Zgodnie z nim na Uniwersytecie Warszawskim obowiązuje co następuje:


 • Rada jednostki organizacyjnej Uniwersytetu prowadząca studia określa jaki nakład pracy jest niezbędny do zaliczenia danego przedmiotu, to jest osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia i przypisuje mu odpowiednią do tego liczbę punktów ECTS; Rada jednostki bierze pod uwagę opinię autorów programu przedmiotu w sprawie wymaganego nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia przedmiotu
 • liczba przyznanych punktów odpowiada średniemu nakładowi pracy studenta niezbędnemu do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 • punkty zaliczeniowe są przypisywane wszystkim elementom programu studiów prowadzonych na UW
 • liczba przyznanych punktów ECTS może być całkowita lub połówkowa
 • określone zostały zasady przyznawania punktów wybranym przedmiotom kształcenia ogólnego:ludzik 1

! za zaliczenie lektoratu przyznaje się 2 punkty ECTS za każde 60 godzin zajęć
! za zdanie egzaminu potwierdzającego biegłość językową przyznaje się 2 punkty ECTS i adekwatnie za uznawany na UW zewnętrzny certyfikat przyznaje się 2 punkty
! za zaliczenie 30 godzin zajęć przedmiotu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" przyznaje się 2 punkty ECTS


 

gwiazdka Pismo Rektora ds. Studenckich nr St. 441-94/08 z dnia 19.05.2008 r. [Plik PDF] wyjaśnia zasady wprowadzenia do programów studiów przedmiotów "Bezpieczeństwo i higiena pracy" i "Podstawy ochrony własności intelektualnej" oraz określa zasady ich zaliczania i przyporządkowania punktów ECTS.

Poprawki do pisma zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 43 Rektora UW a dnia 18.10.2010 r. stwierdzającym, iż oba przedmioty kończą się uzyskaniem przez studenta zaliczenia:

ludzik 3

! przedmiot "Bezpieczeństwo i higiena pracy" powinien być realizowany w wymiarze minimum 4 godzin i kończyć się zaliczeniem; za zaliczenie przedmiotu przysługuje 0,5 punkta ECTS; zajęcia te prowadzone są na platformie internetowej COME
! przedmiot "Podstawy ochrony własności intelektualnej" powinien być realizowany w wymiarze minimum 4 godzin zajęć prowadzonych w formie tradycyjnego wykładu; zajęcia te kończą się zaliczeniem, za które studenci otrzymują  0,5 punkta ECTS.

 

 

 

Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania, realizacji i oceny rezultatów planów studiów i programów kształcenia wprowadza następujące zmiany w kwestiach związanych z punktami ECTS

 

! za 30 godzin zajęć wychowania fizycznego przysługuje 0,5 punktu ECTS (liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego, wynosi 2)

! w zarządzeniu nie została określona liczba punktów ECTS przypisana do pracy dyplomowej; w wypadku prac licencjackich, które mogą przyjmować rozmaite formy (na przykład rozprawy pisemnej, prezentacji, projektu), należy dostosować liczbę punktów ECTS do nakładu pracy studenta, koniecznego do osiągnięcia efektów kształcenia sprawdzanych za pomocą pracy licencjackiej (warto tez zapoznać się z pismem Rektora ds.  Studenckich St. 441 - 255/2011, w którym m. in. zaprezentowano stanowisko w tej sprawie [plik PDF])

 

 


gwiazdka INNE, WAŻNE ELEMENTY SYSTEMU ECTS NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM:


 • Na Uniwersytecie Warszawskim przyjmuje się zasadę, że przedmioty prowadzone na studiach niestacjonarnych (czyli zaocznych i wieczorowych) powinny mieć taką samą liczbę punktów, co te same przedmioty nauczane w trybie stacjonarnym.

 • Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonuje Katalog ECTS na stronie www.ects.uw.edu.pl (w języku polskim i angielskim), który stanowi wyczerpujące źródło informacji o programach i wszystkich przedmiotach znajdujących się w ofercie edukacyjnej uczelni.


gwiazdka NOWY SYLABUS
Opis przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów określony został w Zarządzeniu Rektora UW nr 11 z dnia 19 lutego 2010 r. Wprowadzony nowy Sylabus ma na celu ujednolicenie opisu przedmiotów zamieszczanych w USOS i jest zgodny ze standardami Europejskiego Systemu ECTS.

! Więcej na temat nowego sylabusa przedmiotów można przeczytać w części → Proces Boloński na UW >> Efekty Uczenia się


Poprawiony: poniedziałek, 19 czerwca 2017 10:27