pasek Bolonia
Suplement do dyplomu PDF Drukuj Email


Zgodnie z postanowieniami Procesu Bolońskiego, podjętymi na Konferencji Ministrów w Berlinie w 2003 r., na Uniwersytecie Warszawskim do dyplomu ukończenia studiów wydawany jest suplement jako szczegółowe uzupełnienie opisu wykształcenia absolwenta.

 

Ponieważ na Uniwersytecie nie uregulowano odrębnie kwestii wydawania suplementu, odpowiednie władze jednostek UW stosują się do postanowień Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19.12.2010 w sprawie rodzajów tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie [Plik PDF].

Błędy w załączonych do Rozporządzenia wzorach dyplomów zostały sprostowane w: Obwieszczeniu Premiera z dn.18.03.2009 o sprostowaniu błędów we wzorach dyplomów [Plik PDF]

 

 


gwiazdka Według powyższego rozporządzenia DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW składa się z dwóch części:


A

Część A - DYPLOM

na którym znajduje się zdjęcie absolwenta, imię i nazwisko, informacje o poziomie ukończonych studiów, wydziale i specjalizacji absolwenta oraz tytule zawodowym;

B

Część B - SUPLEMENT

zawierający opis systemu szkolnictwa w Polsce, opis zrealizowanego programu kształcenia oraz wykaz ocen studenta;

 

gwiazdkaWzory Dyplomów oraz suplementu w języku polskim określone zostały w załączniku do ww. Rozporządzenia.

gwiazdka Na podstawie Rozporządzenia MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów każdy student może wystąpić do uczelni o wydanie odpisu od dyplomu tłumaczonego na język obcy. Aby ujednolicić tekst dyplomu i suplementu w językach obcych, oraz ułatwić pracę uczelniom, Zespół Ekspertów Bolońskich umieścił na swojej stronie wzory dyplomów w tłumaczeniu na języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski.

Wzory udostępnione są na stronie: → ekspercibolonscy.org.pl/typy-dyplomow

 

 

 

 

gwiazdka SUPLEMENT DO DYPLOMU

 

Jest narzędziem dołączonym do dyplomu ukończenia studiów wyższych i zawiera szczegółowe informacje, przedstawione w zrozumiały sposób, o wszelkich akademickich lub zawodowych kwalifikacjach absolwenta. Suplement zapewnia znormalizowany opis: rodzaju, poziomu, kontekstu, treści i statusu studiów ukończonych przez absolwenta.

Suplement jest ważny tylko razem z dyplomem.

 

 

Suplement ma za zadanie ułatwiać rozpoznawanie i uznawanie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych przez ich przyszłych pracowników oraz ułatwić kontynuacje kariery naukowej.

 

Obowiązujący w Polsce FORMULARZ SUPLEMENTU, zgodny z modelem opracowanym przez Komisję Europejską Rady Europy, został wypracowany podczas projektu koordynowanego przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM). Projekt ten realizowany był w latach od 2000 r. do 2001 przy udziale 69 polskich uczelni.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie BUWiWM:  http://www.buwiwm.edu.pl/publ/supl/index.htm

 

 

gwiazdka Uniwersytet Warszawski, mimo że nie uczestniczył w projekcie, od 2005 roku stosuje opracowany wzór suplementu, składający się z następujących części:

 


Numer dyplomupieczec
Preambuła

1. Informacje o posiadaczu suplementu
2. Informacje o dyplomie
3. Informacje o poziomie wykształcenia
4. Informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach
5. Informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu
6. Dodatkowe informacje
7. Poświadczenie suplementu
8. Informacje o krajowym systemie szkolnictwa wyższego

 


Poszczególne pola suplementu, w tym pole opisujące osiągnięcia studenta, czyli uzyskane oceny za zaliczenie przedmiotów w toku studiów, wypełniane są na podstawie ocen studenta wprowadzonych do USOSa.

Suplement może również służyć jako dokument potwierdzający znajomość języka obcego, gdyż znajduje się na nim informacja o zdanym egzaminie językowym (obowiązkowym dla wszystkich studentów UW).


! Dokładny opis poszczególnych części oraz wyjaśnienia dotyczące wypełniania suplementu można znaleźć na stronie BUWiWN → http://www.buwiwm.edu.pl/sdd/forma.htm


 


 

gwiazdka DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW:


Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 2.11.2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów [Plik PDF] wraz z późniejszymi zmianami [Plik PDF]

uczelnia ma obowiązek prowadzić dokumentacje przebiegu studiów w formie teczki akt osobowych studenta, która dokumentuje: postępowanie kwalifikacyjne, zaliczanie przez studenta kolejnych sesji, przyznanie zapomogi bądź stypendiów oraz zdobyte dyplomy itp.


gwiazdka Na Uniwersytecie Warszawskim, zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW [Plik PDF],

 

od dnia 1 października 2005 roku, dokumentacja przebiegu studiów studenta jest prowadzona w systemie USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), który stanowi podstawę zaliczenia kolejnych lat studiów oraz udzielania studentom absolutorium.

Oznacza to, iż mimo zachowania papierowej teczki osobowej studenta, to dane zapisane w USOSie są ważniejsze i stanowią podstawę do kontroli przebiegu oraz zaliczania studiów przez studenta.


Studenci mają wgląd na swoje konto przez strony USOSWeb https://logowanie.uw.edu.pl/info/pl/apps.html

 

 

! Ponieważ zgodnie z Regulaminem Studiów UW (§ 8 pkt. 5) Index NIE jest podstawą dokumentowania toku studiów, każdy student powinien zadbać, aby zrealizowane i zaliczone przez niego przedmioty zostały wpisane do systemu USOS.

 


 

Części B - SUPLEMENT

zawierającego  opis systemu szkolnictwa w Polsce, opis zrealizowanego programu kształcenia oraz wykaz ocen studenta

Poprawiony: wtorek, 15 listopada 2011 09:22