pasek Bolonia
Zapewnianie jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim PDF Drukuj EmailZwstazkaapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych na oferowanych kierunkach studiów od zawsze było jednym z priorytetów Uniwersytetu Warszawskiego.

Dlatego jako instytucja szkolnictwa wyższego, bądź reprezentowany przez swoich pracowników, Uniwersytet Warszawski bierze udział w licznych projektach i pracach związanych z troską o jakość edukacji wyższej w Polsce.

 

Na Uniwersytecie Warszawskim wdrożony został wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, który jest realizacją postulatów zaadoptowanego przez Proces Boloński dokumentu "Standards and Guidelines for..." [Plik PDF].


Dla potwierdzenia jakości kształcenia oraz wzmocnienia swojej pozycji poszczególne jednostki uzyskują akredytacje czy to krajowych, czy zagranicznych instytucji akredytujących.

 
gwiazdka WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM:

 


gwiazdka Prace nad opracowaniem i wdrożeniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęły się w 2006 roku. Został on zbudowany w oparciu o dobre praktyki i doświadczenie w zapewnianiu jakości kształcenia oraz z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.

Ciągły wzrost jakości kształcenia ma być zagwarantowany poprzez dialog, współpracę, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

 


Doskonalenie jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim opiera się na dwóch aspektach:

» raporty samooceny jednostek dydaktycznych, które wymuszają pracę zespołową oraz indywidualną odpowiedzialność za jakość kształcenia;

» ogólnouniwersyteckie badania ankietowe, które pozwalają na zweryfikowanie stanowiska studentów i ich opinii jako podstawowych odbiorów oferty edukacyjnej;

 


Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim tworzą:

  • Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia strona
  • Wydziałowe Zespoły Zapewniania Jakości Kształcenia[Plik PDF]
  • Zespoły w innych jednostkach organizacyjnych UW [Plik PDF]

 gwiazdka Biuro ds. Jakość Kształcenia


Biuro zajmuje się koordynacją oraz wspomaganiem działań zespołów zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Pracami Biura kieruje Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenie - Prof. Paweł Stępień.

Do zadań Biura należy również śledzenie postępów krajowych oraz zagranicznych instytucji szkolnictwa wyższego w obszarze jakości kształcenia, inicjowanie i organizowanie konferencji i szkoleń oraz prowadzenie działalności o charakterze konsultacyjno - doradczym.


Na stronie internetowej Biura www.bjk.uw.edu.pl, można znaleźć dokładny opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości na Uniwersytecie oraz aktualne informacje o działaniach podejmowanych na uczelni.


 


gwiazdkaPracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia


Głównym zadaniem pracowni jest przygotowywanie procedur metodologicznych i ich realizacja oraz opracowywanie wyników badań dotyczących kształcenia na Uniwersytecie.

Prowadzone przez Pracownię badania ankietowe umożliwiają objęcie badaniami wszystkich przedstawicieli społeczności akademickiej i poznanie ich opinii o kształceniu na Uniwersytecie.

Badania prowadzone przez Pracownię stanowią podstawę analizy jakości kształcenia na Uniwersytecie i dostarczają niezbędnych danych władzom uczelni.


Strona internetowa Pracowni: www.pejk.uw.edu.pl/


 


gwiazdka Ważne dokumenty dotyczące jakości kształcenia na UW:

paragraf

Uchwała nr 240 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20.06.2007 r. [Plik PDF], która reguluje skład, działanie oraz tryb powoływania Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia

Uchwała nr 241 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20.06.2007 r. [Plik PDF],  która wprowadza badania ankietowe jako część systemu zapewniania jakości

Zarządzenie Rektora UW nr 16 z dnia 2.06.2010 r. [Plik PDF], które precyzuje sposób tworzenia ankiet, przeprowadzania i ewaluacji badań.

  


gwiazdka UNIWERSYTET WARSZAWSKI A ZEWNĘTRZNE INSTYTUCJE  ZAPEWNIANIA JAKOŚCI:

 


gwiazdka Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA), w której pracach Uniwersytet Warszawski bierze udział, została powołana na mocy Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakość Kształcenia podpisanego w październiku 1997 roku.  W porozumieniu sygnatariusze (w tym UW) zobowiązali się do trwałego podnoszenia jakości kształcenia i tworzenia w instytucjach odpowiednich procedur oceny programów zgodnych z standardami europejskimi.

Postępowanie akredytacyjne prowadzone przez UKA określone jest w Uchwale Konfederacji Rektorów Uniwersytetów Polskich w sprawie zasad postępowania akredytacyjnego z dn. 31.01.1998 r. [Plik PDF]

Więcej o porozumieniu oraz działalności UKA można przeczytać na stronie:  http://www.uka.amu.edu.pl/informator2010/art05.php

 


gwiazdkaPolska Komisja Akredytacyjna (PKA) powołana została 1 stycznia 2002 roku jako organ państwowy, którego zadaniem jest dokonywanie obowiązkowych ocen jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych na polskich uczelniach oraz opiniowanie wniosków o prowadzenie nowych kierunków.

Na Uniwersytecie Warszawskim coraz więcej jednostek uzyskuje akredytacje PKA. W 2009 roku akredytację przeszło kolejne 35 kierunków (według sprawozdania rocznego Rektora UW).

Więcej o działalności PKA można przeczytać na stronie: www.pka.edu.pl

Podstawowe dokumenty określające kryteria akredytacji PKA znajdują się w zakładce: → Akty Prawne >> WewnętrznePoprawiony: wtorek, 31 stycznia 2012 08:21