pasek Bolonia
Mobilność studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego PDF Drukuj Email

 


strałkiUniwersytet Warszawski aktywnie wspomaga swoich studentów i pracowników w mobilności zarówno krajowej jak i międzynarodowej.


Uniwersytet ma obecnie podpisane ponad 150 umów dwustronnych z uczelniami partnerskimi z 49 krajów oraz ponad 300 umów partnerskich w ramach programu stypendialnego ERASMUS (dokładne dane można znaleźć w Sprawozdaniu Rocznym Rektora UW na stronie http://www.bip.uw.edu.pl/).


Zagraniczne programy mobilności studentów oraz pracowników koordynowane są przez Uniwersyteckie Biuro Współpracy z Zagranicą www.bwz.uw.edu.pl

 gwiazdka MOBILNOŚĆ STUDENTÓW:


Oferta programów mobilności studentów jest bardzo szeroka i obejmuje programy krajowe oraz międzynarodowe. Warunki programów zależą od poszczególnych umów partnerskich zawartych przez Uniwersytet Warszawski.

Pełne informacje dotyczące programów mobilności zagranicznej studentów, obejmujących zarówno stypendia jak i możliwość odbycia praktyk, znajdują się na stronach Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto informacji można szukać na wydziałach Uniwersytetu, które często współpracują z zagranicznymi partnerami w ramach samodzielnej działalności.

 

Dwa najpopularniejsze programy mobilności studentów to:


gwiazdka Stypendium ERASMUS

program mobilności międzynarodowej studentów, umożliwiający studentom wyjazd do uczelni partnerskiej w wybranym kraju na semestr bądź rok nauki; okres pobytu za granicą jest zaliczany do okresu studiów zgodnie z odpowiednimi dokumentami;

Informacje o programie można uzyskać od Wydziałowych/Instytutowych Koordynatorów ECTS [lista w Pliku XLS] bądź w Biurze Współpracy z Zagranicą www.bwz.uw.edu.pl/.


gwiazdka Program MOST 

krajowy program mobilności studentów, umożliwiający odbycie części studiów na innej uczelni niż macierzysta; opiera się on na zasadach programu Socrates; instytucja odpowiedzialną za jego organizację jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna

Więcej informacji o programie znajduje się na stronach Biura Spraw Studenckich UW www.bss.uw.edu.pl.

 

 

! Pismo Pro-rektor ds. studenckich prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior adresowane  do prodziekanów i dyrektorów ds. studenckich jednostek organizacyjnych UW w sprawie prawidłowego uznawania punktów ECTS oraz przeliczania ocen uzyskanych na studiach w uczelniach zagranicznych [Plik PDF]


 gwiazdka MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW:


Założenia Procesu Bolońskiego przewidują również mobilność pracowników uczelni zarówno akademickich jaki i administracyjnych. Pozwala ona przede wszystkim na rozwój osobisty pracowników, zdobywanie nowego doświadczenia oraz na poszerzenie współpracy pomiędzy jednostkami partnerskich uczelni.

 

Oferta wyjazdów szkoleniowych lub naukowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego opiera się w dużej mierze na umowach bilateralnych zawartych przez Uniwersytet z uczelniami zagranicznymi, oraz na współpracy poszczególnych jednostek Uniwersytetu z podobnymi jednostkami na zagranicznych uczelniach.

 

Na Uniwersytecie Warszawskim za organizację i nadzór nad programami mobilności pracowników odpowiedzialne jest Biuro Współpracy z Zagranicą, na którego stronie można znaleźć informacje oraz odpowiednie formularze link.

 

 

 

FSS

Na szczególna uwagę zasługuje Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS), który opiera się na wsparciu krajów: Norwegii, Islandii i Liechtenstein'u dla Polski.

Więcej o programie można przeczytać na stronie: → http://fss.org.pl.

 

 

 

 


gwiazdka MOBILNOŚĆ W OFICJALNYCH ZARZĄDZENIACH:


Mobilność studentów i pracowników uregulowana jest zarówno w zarządzeniach państwowych jak i Uniwersyteckich.

§ W Polsce podstawowym dokumentem regulującym wymianę studentów i pracowników jest Rozporządzenie MNiSW z dn. 12.10.2006r. w sprawie kierowania osób za granicę w celach naukowych dydaktycznych i szkoleniowych [Plik PDF].

Rozporządzenie to reguluje mobilność zarówno pracowników uniwersytetu jak i studentów.

 

 

§ Na Uniwersytecie Warszawskim mobilność studentów jest regulowana szczegółowo przez Zarządzenie Rektora UW nr 18 w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu kierowania studentów UW do innej uczelni w celu realizacji części programu studiów [Plik PDF] wraz z załącznikami, które stanowią takie dokumenty jak: porozumienie o realizacji zajęć, learning agreement czy wykaz zaliczeń.

 


Poprawiony: czwartek, 05 maja 2011 08:26