pasek Bolonia
Badania naukowe i innowacje PDF Drukuj Email


Rozwój oraz wspomaganie badań naukowych jako jeden z celów Procesu Bolońskiego został wskazany przez Ministrów w 2003 roku w Komunikacie Berlińskim, gdzie stwierdzono, że należy pracować nad wzmocnieniem współpracy w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

 

Potwierdzenie wagi tych działań znalazło się w Komunikacie z Leuven /Louvain-la-Neuve z 2009 roku gdzie wśród priorytetów dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego wskazano m.in. powiązanie edukacji, badań i innowacji.

 

gwiasdka Europejska Przestrzeń BadawczaFlaga unii

Koncepcja utworzenia takiej przestrzeni powstała w 2000 roku jako projekt, który miał na celu pokonać bariery jakie stanowi niedofinansowanie badań naukowych, brak działań stymulujących oraz spójności w podejmowanych badaniach. Komisja Europejska założyła, że do 2010 roku  EPR powinna objąć: lepszy przepływ kadry badawczej, ścisłą i zintegrowaną współpracę międzynarodową w dziedzinie badań naukowych, skuteczny przepływ wiedzy, powstanie wysokiej klasy ośrodków badawczych itp.

Więcej o realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej można przeczytać na stronach Komisji Europejskiej → http://ec.europa.eu/research

 


 

 


Zaangażowanie UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w realizację Procesu Bolońskiego zaowocowało licznymi projektami i inicjatywami w dziedzinie rozwoju badań naukowych podjętych na Uniwersytecie. Chcąc wspierać doktorantów oraz kadrę naukową Uniwersytetu, pracownicy specjalnie powołanych jednostek wciąż poszukują nowych źródeł finansowania badań oraz możliwości współpracy międzynarodowej na tym polu.

Na Uniwersytecie Warszawskim powołano kilka jednostek zajmujących się rozwojem Uniwersytetu, wspomaganiem badań naukowych oraz innowacji. Ich działalność opisana została poniżej.

 

 

 

gwiasdka BIURO OBSŁUGI BADAŃ:

BOB

 

Biuro jest jednostką odpowiedzialną za koordynowanie badań na Uniwersytecie Warszawskim. Do jego zadań należy dostarczanie studentom, doktorantom oraz pracownikom Uniwersytetu niezbędnych informacji o krajowych i międzynarodowych programach badawczych, jednocześnie udostępniając niezbędne formularze oraz dokumenty potrzebne do przeprowadzenia badań oraz wystąpienia o dofinansowanie na ten cel.

Biuro publikuje co roku sprawozdanie z działalności badawczej na UW które dołączane jest do corocznego sprawozdania Rektora UW.

 

W ramach Biura Obsługi Badań funkcjonuje Sekcja Obsługi Międzynarodowych Programów Badawczych. Sekcja ta odpowiedzialna jest za koordynowanie międzynarodowej współpracy naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, która wciąż zyskuje na znaczeniu w miarę realizacji założeń Procesu Bolońskiego. Jest to jednocześnie Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE.

gwiasdka Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura → www.bob.uw.edu.pl

 

 

 

gwiasdka UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII (UOTT):


UOTTDostrzegając znaczenie rozwoju współpracy uczelni wyższych z gospodarką władze Uniwersytetu Warszawskiego podjęły decyzje o powołaniu wyspecjalizowanej jednostki odpowiadającej za działania na tym polu.

Działający od 1998 r. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologi ma za zadanie m.in. promować potencjał intelektualny i techniczny Uniwersytetu, wspierać projekty dążące do praktycznego wykorzystania wyników pracy naukowej, pozyskiwać podmioty gospodarcze chętne do współpracy w formie badań czy szkoleń, jednocześnie stale gromadzi informacje o dostępnych funduszach umożliwiających finansowanie badań i rozwoju technologii itd. Ośrodek stanowi również punkt Kontaktowy dla naukowców poszukujących odbiorców dla opracowywanych przez siebie nowych technologii.


Realizując swoje zadania UOTT brało udział między innymi w tworzeniu inkubatorów dla firm innowacyjnych w środowisku akademickim czy przy realizacji finansowanego z funduszu PHARE Uniwersyteckiego Forum Innowacyjnegowww.ufi.uw.edu.pl.

Na stronie internetowej UOTT znajduje się Baza Ofert zawierająca informacje o wszystkich usługach, aparaturze i technologii dostępnej we wszystkich jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.

gwiasdka Osoby zainteresowane działalnością UOTT prosimy o przejście na stronę → www.uott.uw.edu.pl

 

 

gwiasdkaCENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII - OCHOTA UW (CeNT)CENT

 

Centrum Nowych Technologii uruchamiane we współpracy z: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawska oraz instytutami Polskiej Akademii Nauk jest nowym projektem mającym na celu rozwój badań naukowych.

 

W ramach projektu na Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego maja powstać 3 budynki (nazwane CeNT I, CeNT II i CeNT III), które mają stanowić nowatorskie i ponadregionalne centrum działające w obszarze nowych technologii (biotechnologia, technologie biomedyczne, informatyczne itp.).

 

Do zadań centrum będzie należało: budowanie struktur interdyscyplinarnych, umożliwianie prowadzenia prac badawczych i rozwojowych młodym naukowcom, przyszłym naukowcom, młodym liderom nauki, technologii czy zarządzania.

Projekt ten finansowany jest ze środków unijnych, z których Uniwersytet Warszawski otrzymał łącznie ponad 550 mln zł.

gwiasdka O centrum można przeczytać na stronie UW → www.uw.edu.pl/prasa/ochota.html

 


 

 

gwiasdka BIURO DS. WSPOMAGANIA ROZWOJU UW:


Zadaniem Biura jest pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych na realizację priorytetowych projektów związanych z rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.

Realizując swoje zadanie pracownicy Biura między innymi troszczą się o utrzymanie dobrych relacji z darczyńcami, przygotowują wnioski o dofinansowanie do potencjalnych darczyńców, zbierają informacji o możliwości otrzymania dotacji, udzielają informacji oraz wsparcia przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie.

gwiasdka Dalsze informacje o działalności i kontakt do Biura znajduje się na stronie → www.bwr.uw.edu.pl

 

 


NOWOCZESNY UNIWERSYTET

kompleksowy program wsparcia doktorantów i kadry dydaktycznej UW:


NUW

Nowoczesny Uniwersytet jest jednym z programów realizowanych przez Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW. Program ten realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego przez Unię Europejską.

Głównym jego celem na lata 2009 - 20014 jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu poprzez doskonalenie kadry dydaktycznej oraz wsparcie rozwoju i podwyższenia poziomu prac badawczych młodych naukowców.

gwiasdka Więcej informacji znajduje się na stronie → www.nuw.uw.edu.pl
Poprawiony: wtorek, 15 maja 2012 09:30