pasek Bolonia
Krajowe Ramy Kwalifikacji PDF Drukuj Email

 

Jeden z postulatów Procesu Bolońskiego, który stanowi wielkie przedsięwzięcie zmierzające do stworzenia zintegrowanego europejskiego obszaru wyższego szkolnictwa, wymaga wypracowania możliwości porównywania osiągnięć i kwalifikacji uczących się. Narzędziem służącym do realizacji tego zalecenia są Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji, do których opracowania i wdrożenia obliguje polską stronę komunikat z Bergen z 2005 roku (obszar szkolnictwa wyższego) i Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 2008 roku (dla całego systemu edukacji). Należy jednak mówiąc o krajowych rozwiązaniach pamiętać, że Krajowe Ramy Kwalifikacji odnoszą się zarówno do Europejskich i Bolońskich Ram. Słowem mamy tu do czynienia z wzajemną zależnością poszczególnych narzędzi odnoszenia kwalifikacji. 

 

 

 

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI

 

 


Europejskie Ramy Kwalifikacji są europejskimi ramami odniesienia, pozwalającymi na powiązanie systemów kwalifikacji poszczególnych krajów i tym samym lepszą komunikację między nimi. Oparty na efektach uczenia się 8-poziomowy system ramowy [plik] ma na celu ułatwienie porównywania i przekładu kwalifikacji miedzy państwami, systemami i instytucjami.

 

 

Korzyści, jakie zapewniają ERK:

 

wspieranie mobilności zawodowej poprzez łatwe zdefiniowanie poziomu ich kompetencji na prośbę osoby prowadzącej rekrutację w innym kraju (w ten sposób europejskie ramy kwalifikacji uzupełniają i wzmacniają istniejące już instrumenty europejskiej mobilności jak Erasmus, ECTS, Europass)

 

wzrost przejrzystości kwalifikacji przyznawanych poza systemami krajowymi (np. przez sektory oraz firmy międzynarodowe) oraz ułatwienie porównywania tradycyjnych kwalifikacji przyznawanych przez władze krajowe i kwalifikacji przyznawanych przez inne zainteresowane strony dzięki przyjęciu wspólnych ram odniesienia opartych na efektach uczenia się

 

Europejskie Ramy Kwalifikacji stanowiąc wspólny punkt odniesienia pokażą, w jaki sposób łączyć efekty uczenia się uzyskane w drodze nauki formalnej, pracy, czy też zdobyte w innych krajach

 

 

idea Europejskich Ram Kwalifikacji narodziła się w 2004 roku; cztery lata później, tj. 28 kwietnia 2008 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały Zalecenie w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie" [plik PDF], co przyczyniło się do podjęcia prac nad nad ramami kwalifikacji w państwach członkowskich, w tym także w Polsce


definiowanie i opisywanie kwalifikacji powinno odbywać się poprzez stosowanie podejścia opartego na efektach uczenia się (więcej o Efektach uczenia się w odpowiedniej zakładce)

 

ERK nie opisują określonych kwalifikacji lub kompetencji jednostki - konkretne kwalifikacje powinny być odniesione do właściwego poziomu europejskich ram kwalifikacji poprzez krajowe ramy kwalifikacji

 

 

 

POLSKIE RAMY KWALIFIKACJI

 

 


Większość państw europejskich zdecydowała się już na utworzenie krajowych ram kwalifikacji powiązanych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, widząc w tych działaniach nowe szanse związane z przejrzystością i międzynarodową uznawalnością kwalifikacji.

 


Schemat polskich Krajowych Ram Kwalifikacji został stworzony w wyniku projektu "Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji" realizowanego w latach 2008 - 2010 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej [szczegółowe informacje na stronie → www.krk.org.pl]. Jego celem było stworzenie modelu Ram Kwalifikacji dla systemu uczenia się przez całe życie oraz scenariusza wprowadzenia ich w życie. Dopiero te działania miały pozwolić na przygotowanie odpowiednich rozporządzeń wykonawczych i realizację kolejnych etapów (samodzielne tworzenie programu kształcenia dostosowanego do metodologii KRK).

 

 


Działania związane z KRK w obszarze szkolnictwa wyższego rozpoczęły się w roku 2009 (wyznaczenie ośmiu obszarów kształcenia, z których trzy dotyczą poziomu szkolnictwa wyższego), ale już wkroczyły w fazę rozporządzeń wykonawczych. 18 marca 2011 Sejm przyjął znowelizowane Prawo o szkolnictwie wyższym [ujednolicony tekst ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym], które wejdzie w życie 1 października 2011 wraz z nowym rokiem akademickim. Ustawa mówi m. in. o:

 

budowaniu nowoczesnego modelu kształcenia zgodnego z metodologią Krajowych Ram Kwalifikacji (przyznając uczelniom szeroką autonomię w sferze dydaktyki, co pozwoli im na tworzenie nowych kierunków w odpowiedzi na potrzeba rynku pracy)


finansowaniu szkolnictwa wyższego w zależności od jakości kształcenia


uproszczeniu ścieżki zawodowej

 


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało w listopadzie rozporządzenie dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia [plik PDF]. Zachęcamy Państwa do zapoznania się zarówno z samym rozporządzeniem, jak i załacznikami do powyższego dokumnetu, w których zestawiono efekty kształcenia dla wszystkich ośmiu obszarów nauk [załącznik 1; załącznik 2].
Wszystkie projekty umieszczone są na stronie BIP MNiSW [link].


 

 


WARTO PRZECZYTAĆ

 

! najnowszą publikację prof. Andrzeja Kraśniewskiego, "Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?" [plik pdf], która stanowi oficjalnją wykładnię nowych regulacji prawnych dotyczących budowania programów kształcenia w języku efektów kształcenia.

 

opracowany pod red. prof. Ewy Chmieleckiej podręcznik "AUTONOMIA PROGRAMOWA UCZELNI, Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego" [plik pdf], w którym w sposób szczegółowy zostały omówione podstawowe zagadnienia oraz przyczyny wprowadzenia KRK, a także opisane zostały ramy kwalifikacji dla ośmiu obszarów nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, rolniczych leśnych i weterynaryjnych.

 

"Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide", Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan; publikacja, która podpowie jak radzić sobie z formułowaniem efektów kształcenia; [plik PDF]


na uwagę zasługuje także tytuł "Podejście do tworzenia programów nauczania oparte na efektach kształcenia" autorstwa Pawła Wyrozębskiego (dostępny w "e-mentorze", czasopiśmie internetowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 3/2009 → www..e-mentor.edu.pl)

 

 


WARTO ODWIEDZIĆ

 

zapraszamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie znajduje się opis zaproponowanych Polskich Ram Kwalifikacji, materiały szkoleniowe oraz informacje o spotkaniach konsultacyjno - promocyjne


www.nauka.gov.pl/.../krajowe-ramy-kwalifikacji/

 

informacje o dotychczasowym projekcie opracowywania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Polski można odnaleźć także na stronie


www.krk.org.pl

 

harmonogram seminariów prowadzonych przez Ekspertów Bolońskich, które poruszają temat budowania programów kształcenia zgodnie z metodologią KRK oraz materiały pokonferencyjne znajdą Państwo pod linkiem


→ http://www.ekspercibolonscy.pl/